Rank
Bạch Kim
Tướng
25
Skin
9
Ngọc
67
Tài khoản #13Tài khoản #13Tài khoản #13Tài khoản #13Tài khoản #13